ПАРЛАМЕНТИ КОРИСНИЦИ ПРОЈЕКТА ИЗ БиХ


Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине


Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине (ПСБиХ) је дводомно законодавно тијело на нивоу БиХ које се састоји од два дома: Представничког дома и Дома народа.

Општи подаци
Представнички дом састоји се од 42 посланика које грађани бирају на општим изборима на бази пропорционалне заступљености. Дом народа има 15 делегата које номинује Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине и Народна скупштина Републике Српске. Двије трећине делегата се бира из ФБиХ (5 Бошњака и 5 Хрвата), а једна трећина се бира из РС (5 Срба). Мандат траје четири године. Законодавне одлуке ступају на снагу након што их усвоје оба дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине. Оба дома имају предсједавајућег и два замјеника предсједавајућег који долазе из реда три различита конститутивна народа и који се ротирају на мјесту предсједавајућег сваких осам мјесеци.

Надлежности
Парламентарна скупштина БиХ доноси законе, одобрава буџет и одлучује о изворима и износу прихода за финансирање институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине. ПСБиХ потврђује именовање предсједавајућег и чланова Савјета министара, даје сагласност за ратификацију међународних уговора и одлучује о другим питањима неопходним за спровођење њених надлежности или надлежности које су јој додијељене споразумом између ентитета. Домови Парламентарне скупштине БиХ такође врше законодавну, информативну и надзорну активност и регулишу унутрашњу организацију и начин свог рада. Законодавна функција ПСБиХ покрива законодавне надлежности институција на нивоу државе Босне и Херцеговине утврђене Уставом и додатне надлежности које су пренесене на државни ниво. Све функције и овлашћења која нису изричито додијељена институцијама Босне и Херцеговине су у надлежности ентитета. Државни ниво власти може преузети надлежности у свим питањима са којима су сагласни ентитети.

Комисије
У Представничком дому је седам сталних комисија које покривају његову надлежност: Уставноправна комисија, Комисија за спољне послове, Комисија за спољну трговину и царине, Комисија за финансије и буџет, Комисија за саобраћај и комуникације, Комисија за остваривање равноправности полова и Комисија за припрему избора Савјета министара БиХ.

У Дому народа су три сталне комисије: Уставноправна комисија, Комисија за спољну и трговинску политику, царине, саобраћај и комуникације и Комисија за финансије и буџет.

Успостављено је шест заједничких сталних комисија: Заједничка комисија за одбрану и безбједност, Заједничка комисија за надзор над радом Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ, Заједничка комисија за економске реформе и развој, Заједничка комисија за европске интеграције, Заједничка комисија за административне послове и Заједничка комисија за људска права, права дјетета, младе, имиграцију, избјеглице, азил и етику.

Секретаријат
Секретаријат пружа стручне, административно-техничке консултације, те консултације у вези с финансијама, информисањем, као и друге услуге ПСБиХ. Активности и задужења Секретаријата се изводе у оквиру сљедећих служби: а) Стручне службе Представничког дома, б) Стручне службе Дома народа, ц) Заједничке службе. Радом Секретаријата руководи Колегиј Секретаријата којег чине секретар Представничког дома, секретар Дома народа и секретар Заједничке службе. У све три службе Секретаријата има око 150 запослених.

За више информација молимо да погледате:
https://www.parlament.ba/Default.aspx?langTag=sr-SP-Cyrl&pril=b


Парламент Федерације Босне и Херцеговине


Парламент Федерације Босне и Херцеговине (ПФБиХ) је дводомно законодавно тијело Федерације Босне и Херцеговине које се састоји од Представничког дома и Дома народа.

Општи подаци
Представнички дом се састоји од 98 посланика које грађани бирају на непосредним изборима, тајним гласањем, док се Дом народа састоји од 58 делегата које бирају њихове кантоналне скупштине. Од 98 посланика у Представничком дому, 73 се бирају директно из изборних јединица док се 25 мјеста додјељује по систему компензационих мандата. Оба дома имају предсједавајућег и два замјеника предсједавајућег који долазе из различитих конститутивних народа.

Надлежности
Парламент ФБиХ је задужен за избор предсједника и два потпредсједника Федерације БиХ, за потврђивање Владе ФБиХ већином гласова, за измјене и допуне Устава ФБиХ, спровођење закона и осталих аката којима се спроводе надлежности додијељене ФБиХ, усвајање буџета ФБиХ, давање одобрења кантонима за закључивање споразума са државама и међународним организацијама ако је то одобрила Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине, одобравање споразума са државама и међународним организацијама уз претходну сагласност Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, доношење буџета Федерације и спровођење закона којима се уводе порези и на други начин обезбјеђује неопходно финансирање.

Комисије/одбори
Представнички дом има 26 сталних комисија и одбора: Уставну комисију, Законодавно-правну комисију, Административну комисију, Комисију за европске интеграције, Комисију за заштиту људских права и слобода, Комисију за безбједност, Комисију за избор и именовање, Комисију за информисање, Комисију за језичка питања, Мандатно-имунитетску комисију, Комисију за једнакоправност полова, Комисију за локалну самоуправу, Комисију за питања младих, Етичку комисију, Одбор за економску и финансијску политику, Одбор за енергетику, рударство и индустрију, Одбор за транспорт и комуникације, Одбор за денационализацију и приватизацију, Одбор за правду и општу управу, Одбор за повратак избјеглих и расељених лица, Одбор за образовање, науку, културу и спорт, Одбор за борачка и инвалидска питања, Одбор за рад и социјалну заштиту, Одбор за здравство, Одбор за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Одбор за просторно уређење, стамбено-комуналну политику, екологију и туризам.

Дом народа има 19 сталних комисија и одбора: Комисију за уставна питања, Законодавно-правну комисију, Административну комисију, Комисију за људска права и слободе, Комисију за безбједност, Комисију за избор и именовања, Комисију за информисање, Комисију за језичка питања, Комисију за једнакоправност полова, Мандатно-имунитетску комисију, Одбор за економску и развојну политику, финансије и буџет, Одбор за привреду, Одбор за просторно уређење, екологију и стамбено-комуналне послове, Одбор за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Одбор за денационализацију и приватизацију, Одбор за правду, општу управу и локалну самоуправу, Одбор за повратак избјеглих, прогнаних и расељених лица, Одбор за образовање, науку, културу, спорт и питања младих, Одбор за борачка и инвалидска питања, рад, здравствену и социјалну заштиту.

Домови су успоставили двије заједничке комисије: Заједничку комисију за усаглашавање различито усвојених текстова закона у домовима Парламента Федерације Босне и Херцеговине и Парламентарну комисију одговорну за ревизију.

Секретаријат
Сваки дом ПФБиХ има своју службу којом руководи секретар. Парламент има укупно око 100 запослених у три службе: Стручној служби Дома народа, Стручној служби Представничког дома и Заједничкој служби. Већина особља је распоређена у комисије/одборе.

За више информација молимо да погледате:
http://www.parlamentfbih.gov.ba/


Народна скупштина Републике Српске


Општи подаци
Народна скупштина Републике Српске (НСРС) је законодавно тијело Републике Српске (РС) које функционише као једнодомно тијело са 83 непосредно изабрана посланика с мандатом у трајању од четири године.

Предсједник и потпредсједници морају долазити из различитих конститутивних народа. Сваки сазив парламента одлучује о броју потпредсједника, кojи  мoжe бити дo четири потпредсједника.

Надлежности
НСРС одлучује о промјенама Устава РС, доноси законе, друге прописе и опште акте, буџете и завршне рачуне, утврђује територијалну организацију Републике, расписује референдум, расписује јавни зајам и одлучује о задужењу Републике, расписује изборе за посланике Народне скупштине и за предсједника РС, бира, именује и разрјешава функционере, у складу са Уставом и законом врши контролу рада Владе и њених органа, даје амнестију и бира делегате из НСРС у Дом народа ПСБиХ.

Одбори/комисије
НСРС има 20 сталних одбора, двије комисије и Савјет националних мањина. Радна тијела су: Комисија за избор и именовање, Административна комисија, Одбор за финансије и буџет, Законодавни одбор, Одбор за политички систем, правосуђе и управу, Одбор за безбједност, Одбор за заштиту права избјеглица, расељених лица и повратника, Одбор за представке, приједлоге и друштвени надзор, Одбор једнаких могућности, Одбор за заштиту животне средине, Одбор за уставна питања, Одбор за праћење стања у области пензијско-инвалидског осигурања, Одбор за борачко-инвалидску заштиту, Одбор за образовање, науку, културу и информисање, Одбор за питања дјеце, младих и спорта, Одбор за пољопривреду, шумарство и водопривреду, Одбор за здравство, рад и социјалну политику, Одбор за европске интеграције и регионалну сарадњу, Одбор за ревизију, Одбор за трговину и туризам, Одбор за привреду, Одбор за локалну самоуправу и Савјет националних мањина.

Секретаријат
На челу Парламентарне службе се налази генерални секретар. Она тренутно броји 80 запослених од којих скоро половина обавља административне послове.

За више информација молимо да погледате:
http://www.narodnaskupstinars.net/?q=ci


Скупштина Дистрикта Брчко


Општи подаци
Скупштина Дистрикта Брчко (СДБ) је парламентарна скупштина јединице локалне самоуправе Дистрикта Брчко. Има 31 посланика – двоје припада националним мањинама – који се бирају на непосредним изборима са мандатом од четири године.


Скупштина има једног предсједника и једног потпредсједника. Градоначелник Дистрикта Брчко, предсједник и потпредсједник СДБ не могу бити из истог конститутивног народа.

Скупштина Дистрикта Брчко се бира на локалним изборима. Сљедећи локални избори ће се одржати 2016. године.

Надлежности
Због свог специфичног статуса, Дистрикт Брчко има широке законодавне надлежности које се могу упоредити са ентитетскимима. Скупштина усваја Статут Дистрикта Брчко и Пословник о раду Скупштине, усваја буџет Дистрикта, усваја законе Дистрикта, усваја друге одлуке и резолуције, одлучује о јавним зајмовима и задуживањима Дистрикта који су подложни усклађивању са правилима и политикама Централне банке БиХ, бира и разрјешава градоначелника Дистрикта у складу са Статутом Дистрикта, надгледа рад Владе Дистрикта и цјелокупне управе Дистрикта нарочито у погледу управљања приходима и расходима администрације, оцјењује рад градоначелника, разматра годишње извјештаје о ревизији коју спроводи Канцеларија за ревизију БиХ.

Комисије
У СДБ је успостављено 17 сталних комисија: Комисија за буџет, Комисија за заштиту људских права, Законодавна комисија, Комисија за економски развој и пољопривреду, Комисија за избор и именовања, Мандатно-имунитетска комисија, Комисија за управу и финансије, Комисија за јавну безбједност и надзор над радом полиције, Комисија за рад, здравство и социјалну заштиту, Комисија за образовање, спорт, културу и сарадњу са вјерским заједницама, Комисија за праћење рада Владе, институција Дистрикта и представке грађана, Комисија за комуналну, јавну дјелатност и заштиту околине, Комисија за праћење примјене Пословника, Комисија за спровођење Кодекса понашања посланика Скупштине Дистрикта Брчко БиХ, Комисија за европске интеграције, Комисија за равноправност полова, Комисија за младе и Комисија за борбу против корупције.

Секретаријат
На челу Стручне службе Скупштине се налази генерални секретар. Она броји 36 запослених, од којих већина обавља административне послове.

За више информација молимо да погледате:
http://skupstinabd.ba/

Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине
Парламентарна скупштина
Босне и Херцеговине
Парламент Федерације Босне и Херцеговине
Парламент Федерације
Босне и Херцеговине
Народна скупштина Републике Српске
Народна скупштина
Републике Српске
купштина Дистрикта Брчко
купштина Дистрикта Брчко
Народна скупштина
Мађарске (Országgyűlés)
Narodna skupština Mađarske (Országgyűlés)
Пројекат
имплементира
Конзорцијум
Narodna skupština Francuske (Assemblée nationale)
Народна скупштина
Француске (Assemblée nationale)