ЛИНКОВИ


Парламенти корисници пројекта у Босни и Херцеговини

         -    Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине 
               https://www.parlament.ba/Default.aspx?template_id=1&pril=b&langTag=en-US

         -    Парламент Федерације Босне и Херцеговине
              http://www.parlamentfbih.gov.ba/

         -    Народна скупштина Републике Српске
              http://www.narodnaskupstinars.net/eng/stranica/about-us

         -    Скупштина Дистрикта Брчко
              http://skupstinabd.ba/

Tијела надлежна за послове и односе у вези са ЕУ у БиХ

         -   Дирекција за европске интеграције
             http://www.dei.gov.ba/Language.aspx

         -   Уред Владе Федерације Босне и Херцеговине за законодавство и усклађеност са прописима Европске уније
            http://www.fbihvlada.gov.ba/english/uredi%20i%20sluzbe/zaknodavstvo.php

         -   Mинистарство за економске односе и регионалну сарадњу Републике Српске
             http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/meoi/Pages/default.aspx

         -   Канцеларија градоначелника Дистрикта Брчко
             http://www.bdcentral.net/index.php/hr/odjeljenja-vlade-brko-dsitrikta-bih/ured-gradonaelnika

Интернет странице ЕУ

         -   Страница Европске уније
             http://europa.eu/index_en.htm

         -   Интернет страница Твининг програма ЕУ
             http://ec.europa.eu/enlargement/tenders/twinning/index_en.htm

         -   Делегација Европске уније у Босни и Херцеговини
             http://europa.ba/

         -  Пројекти у БиХ које финансира ЕУ (база података)
             http://projects.europa.ba/About

         -  Институције ЕУ
                o  Европска политика сусједства и преговори о проширењу –  Босна и Херцеговина
                    http://ec.europa.eu/enlargement/countries/detailed-country-information/bosnia-herzegovina/index_en.htm
                o  Eвропски савјет
                    http://www.european-council.europa.eu/
                o  Савјет Европе
                    www.consilium.europa.eu
                o  Европска комисија
                    www.ec.europa.eu
                o  Eвропска служба за спољно дјеловање
                    http://www.eeas.europa.eu/
                o  Eвропски парламент
                    www.europarl.europa.eu
                o  Суд правде
                    www.curia.europa.eu

         -  Правне базе података ЕУ
                o  ЕУР-Лекс
                    http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
                o  ОЕИЛ – којим управља Европски парламент
                    http://www.europarl.europa.eu/oeil/home/home.do
                o  Јавни регистар докумената Савјета
                    http://www.consilium.europa.eu/register/en/content/int?typ=ADV

Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине
Парламентарна скупштина
Босне и Херцеговине
Парламент Федерације Босне и Херцеговине
Парламент Федерације
Босне и Херцеговине
Народна скупштина Републике Српске
Народна скупштина
Републике Српске
купштина Дистрикта Брчко
купштина Дистрикта Брчко
Народна скупштина
Мађарске (Országgyűlés)
Narodna skupština Mađarske (Országgyűlés)
Пројекат
имплементира
Конзорцијум
Narodna skupština Francuske (Assemblée nationale)
Народна скупштина
Француске (Assemblée nationale)