ОПИС ПРОЈЕКТА


Природе и сврха

Овај Твининг пројекат представља инструмент сарадње између Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, Парламента Федерације Босне и Херцеговине, Народне скупштине Републике Српске и Скупштине Дистрикта Брчко као партнера који учествују са стране Босне и Херцеговине и парламената земаља чланица ЕУ које учествују у пројекту с друге стране. Пројекат, с укупним буџетом од 3,5 милиона евра, финансира Европска унија из средстава Инструмента за претприступну помоћ (ИПА 2012), а реализује га Народна скупштина Мађарске у конзорцијуму с Народном скупштином Француске. Основни циљ Твининг пројекта је да се ојача капацитет и омогући да четири локалне партнерске парламентарне институције унаприједе своју улогу у процесу приступања Босне и Херцеговине ЕУ и спровођењу Споразума о стабилизацији и придруживању.

Обим и структура

Твининг пројекат садржи 7 ширих тема дефинисаних као „компоненте”. Оне обухватају сљедеће области:
1. Јачање капацитета за стратешко вођење приступног процеса и дијалога са Европским парламентом
2. Јачање механизама и капацитета за усклађивање законодавства
3. Јачање механизма надзора над радом владе, надзорних и регулаторних тијела и побољшање сарадње с владом у процесу приступања ЕУ
4.Повећање учешћа цивилног друштва и видљивости улоге парламената у процесу приступања ЕУ
5.Развој редовне сарадње и координације између Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, Народне скупштине Републике Српске, Парламента Федерације Босне и Херцеговине и Скупштине Дистрикта Брчко о питањима у вези са ЕУ
6. Јачање капацитета чланова парламента и запослених
7.Побољшање управљања унутрашњим ресурсима
Свака од напријед наведених компоненти је подијељена на неколико тематских области означених као „поткомпоненте”.

Компонента 1

Циљ компоненте 1 је да успостави ресурсе и механизме који представљају неизбјежан предуслов за успјешан процес интеграције са становишта парламената. Ова компонента се фокусира на четири различита питања како би се тај циљ остварио:
1.јачање знања и вјештина у администрацијама парламената у БиХ,
2.на основу анализе потреба чланова парламента успостављање ефикасних административних струкутра за руковођење пословима који се односе на интеграцију у ЕУ,
3.увођење бољих механизама за планирање активности у вези са ЕУ и
4.максимално повећање могућности које леже у сарадњи са Европским парламентом у Парламентарном одбору за стабилизацију и придруживање.

Компонента 2

Ова компонента се фокусира на законодавни поступак парламената и усклађивање националног законодавства са acquis-ем ЕУ. Активности су усмјерене на побољшање праксе доношења закона што представља предуслов за развој успјешног процеса усклађивања законодавства са acquis-ем ЕУ и спровођење Споразума о стабилизацији и придруживању.

Компонента 3

Активности усмјерене на јачање функције надзора у парламенатима на нивоу пленарних сједница и комисија/одбора како би се успоставили механизми за организовано и редовно праћење рада владе и независних агенција. С обзиром на то што надзорне активности парламента у великој мјери зависе од његових истраживачких капацитета, ова компонента је такође усмјерена на јачање истраживачких функција парламента као једног од кључних инструмената подршке у циљу спровођења ефикасног надзора.

Компонента 4

Од виталног је значаја за парламенте у БиХ да остварују ефикасну комуникацију са грађанима и њиховим организованим групама представника, тј. организацијама цивилног друштва (ОЦД). Циљ компоненте 4 је генерално унапређење видљивости парламената, а поготово у процесу приступања ЕУ. Детаљно планирана комуникациона стратегија – која је у координација са активностима владе – би требала усмјеравати сва настојања у погледу информисања и извјештавања о интеграцији у ЕУ. Активности у компоненти 4 имају за циљ да покажу како се може постићи широки легитимитет свакодневних парламентарних активности, што ће на крају резултирати ефикаснијим законодавним поступком, а истовремено ће омогућити бољу подршку демократским структурама у земљи.

Компонента 5

Циљ компоненте 5 је да успостави функционалан механизам сарадње и координације између парламената у БиХ о свим питањима у вези са ЕУ на четири нивоа:
1.да успостави сарадњу између предсједавајућих сталних комисија/одбора,
2.да додатно ојача Форум комисија/одбора за европске интеграције,
3.да успостави поступак редовних консултација за парламентарну администацију која се бави пословима у вези са ЕУ и
4.да успостави форуме парламентарних комисија/одбора из различитих политика ЕУ (кључних области за задатке усклађивања законодавства са прописима ЕУ) са механизмима за редовну размјену информација и координацију.
Такође се организују семинари о улогама и дужностима комисија/одбора за европске интеграције, других сталних комисија/одбора и радних тијела у процесу европских интеграција.

Компонента 6

Јачање капацитета чланова парламената и запослених у парламентима се налази у фокусу како би се унаприједило опште знање и конкретне вјештине у циљу бољег обављана послова на свим нивоима рада парламента. У склопу ове компоненте парламенти у БиХ могу да искористе детаљан програм едукација како би се упознали са функционисањем структура, процедура и правних система Европске уније, укључујући елементе acquis-а ЕУ, те захтјевима пред парламентима у процесу приступања ЕУ. Израда стратегија за едукацију и планова едукације се такође промовишу у оквиру ове компоненте.

Компонента 7

Ова компонента се фокусира на стратешко планирање интерних ресурса што би требало да буде основа за успјешно управљање ресурсима у свим парламентима у БиХ. Модерна политика управљања људским ресурсима би се такође требала усвојити и примјењивати у свим парламентарним администрацијама. Незаобилазан предуслов за ефикасно обављање функција надзора је да се оснажи аутономија и независност парламенатарног буџета, те да се процедуре за доношење и управљање буџетом учине ефикаснијим.

Резултати које компоненте пројекта треба да остваре

Резултат 1 – Улога парламената у БиХ у стратешком вођењу процеса приступања ЕУ је побољшана.
Резултат 2 – Прецизно утврђене и спроведене процедуре за координацију планирања и праћења процеса усклађивања законодавства с acquis-ем.
Резултат 3 – Механизми за надзор над процесом приступања ЕУ су успостављени и користе се; одговарајући механизми извјештавања владе и регулаторних тијела су успостављени и стављени у праксу.
Резултат 4 – Организовано учешће ОЦД-а у активностима у вези са ЕУ које спроводе парламенти и повећана видљивост парламената у процесу приступања ЕУ.
Резултат 5 – Развијена редовна сарадња и координација међу парламентима у БиХ о питањима у вези са ЕУ.
Резултат 6 – Ојачан капацитет чланова парламента и запослених у парламентима о питањима у вези са ЕУ.
Резултат 7 – Побољшано управљање парламентарним ресурсима.

Начин рада Твининг пројекта

У току Пројекта се све поткомпоненте реализују веома сличним редослиједом и низом фаза. Свака поткомпонента почиње процјеном стања, потом слиједи израда смјерница које садрже назнаке и опште карактеристике могућих побољшања и предложених промјена. Израђене смјернице служе као основа за размјену мишљења и дискусије са парламентима корисницима пројекта у виду округлих столова који се одржавају са представницима – и политичког вођства и административног особља – сваке од партнерских институција. Ослањајући се на смјернице и мишљења (коментаре и сугестије) четири парламента у БиХ, експерти Tвининг пројекта формулишу закључке и конкретне приједлоге (препоруке или приручник) за јачање институционалних капацитета и оперативне ефикасности партнерских парламената. Поред израде препорука за унапређење метода рада, структура и процедура, Пројекат нуди и сложен програм едукације са више од 40 семинара и радионица из тематских области које покрива 7 компоненти Пројекта.

Учесници из БиХ

Чланови парламента (посланици и делегати) и запослени у четири партнерска парламента у Босни и Херцеговини заједно са позваним владиним службеницима и представницима невладиних организација.

Експерти из земаља чланица ЕУ

Пројекат реализује Народна скупштина Мађарске (као водећи партнер) у конзорцијуму с Народном скупштином Француске (као млађим партнером). Осим њих француски Сенат, пољски Сејм, португалски Парламент, Дом лордова (Горњи дом) Уједињеног Краљевства, хрватски Сабор, чешки Представнички дом и летонски Парламент пружају институционалну подршку реализацији Пројекта, док додатни експерти из Белгије, Данске, Естоније, Литваније, Европског парламента и IPEX-а такође дају свој допринос како би се обезбиједила заступљености широког спектра најбољих пракси из ЕУ које могу допринијети изналажењу најпогоднијих структура и процедура за парламенте у БиХ. Укупно преко 100 експерата из Мађарске, Француске и других земаља чланица ЕУ реализује више од 150 различитих активности у оквиру 7 компоненти.

Активности у смислу прилика за стицање знања у земљама чланицама ЕУ

Твининг пројекат парламентима у БиХ такође нуди могућности за стицање знања и директан увид у рад неколико парламената у земљама ЕУ путем организације студијских посјета и програма стажирања, како за чланове парламента тако и за запослене.

Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине
Парламентарна скупштина
Босне и Херцеговине
Парламент Федерације Босне и Херцеговине
Парламент Федерације
Босне и Херцеговине
Народна скупштина Републике Српске
Народна скупштина
Републике Српске
купштина Дистрикта Брчко
купштина Дистрикта Брчко
Народна скупштина
Мађарске (Országgyűlés)
Narodna skupština Mađarske (Országgyűlés)
Пројекат
имплементира
Конзорцијум
Narodna skupština Francuske (Assemblée nationale)
Народна скупштина
Француске (Assemblée nationale)