PARLAMENTI KORISNICI PROJEKTA IZ BiH


Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine


Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine (PSBiH) je dvodomno zakonodavno tijelo na razini Bosne i Hercegovine koje se sastoji od dva doma: Zastupničkog doma i Doma naroda.   

Opći podaci
Zastupnički dom sastoji se od 42 zastupnika koje građani biraju na općim izborima na temelju proporcionalne zastupljenosti. Dom naroda ima 15 zastupnika koje imanuje Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Narodna skupština Republike Srpske. Dvije trećine članova se biraju iz Federacije BiH (5 Bošnjaka i 5 Hrvata), a jedna trećina se bira iz Republike Srpske (5 Srba). Mandat traje 4 godine. Zakonodavne odluke stupaju na snagu nakon što ih usvoje oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Oba doma imaju predsjedatelje i dva dopredsjedatelja koji dolaze iz reda tri različita konstitutivna naroda i koji se rotiraju na mjestu predsjedatelja svakih 8 mjeseci. 

Nadležnosti
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine donosi zakone, odobrava proračun i odlučuje o izvorima i iznosu prihoda za financiranje institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine. PSBiH potvrđuje imenovanje predsjedatelja i članova Vijeća ministara, daje suglasnost za ratificiranje međunarodnih ugovora i odlučuje o drugim pitanjima neophodnim za provođenje njenih nadležnosti ili nadležnosti koje su joj dodijeljene sporazumom između entiteta. Domovi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine također obavljaju zakonodavnu, informativnu i nadzornu aktivnost i reguliraju unutarnju organizaciju i način svog rada. Zakonodavna funkcija PSBiH pokriva zakonodavne nadležnosti institucija na razini države Bosne i Hercegovine utvrđene Ustavom i dodatne nadležnosti koje su prenesene na državni nivo.  Sve funkcije i ovlasti koje nisu izričito dodijeljene institucijama Bosne i Hercegovine su u nadležnosti entiteta. Državna razina vlasti može preuzeti nadležnosti u svim pitanjima sa kojima su entiteti suglasni. 

Povjerenstva 
U Zastupničkom domu ima 7 stalnih povjerenstava koje pokrivaju njegovu nadležnost: 
Ustavnopravno povjerenstvo, Povjerenstvo za vanjske poslove, Povjerenstvo za vanjsku trgovinu i carine, Povjerenstvo za financije i proračun, Povjerenstvo za saobraćaj i veze, Povjerenstvo za ostvarivanje ravnopravnosti spolova i Komisija za pripremu izbora Vijeća ministara BiH.  

U Domu naroda su 3 stalna povjerenstva: Ustavnopravno povjerenstvo, Povjerenstvo za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, promet i veze i Povjerenstvo za financije i proračun.  

Uspostavljeno je 6 zajedničkih stalnih povjerenstava: Zajedničko  povjerenstvo za obranu i sigurnost BiH, Zajedničko povjerenstvo za nadzor nad radom Obavještajno-sigurnosne agencije BiH, Zajedničko povjerenstvo za ekonomske reforme i razvoj, Zajedničko povjerenstvo za europske integracije, Zajedničko  povjerenstvo za administrativne poslove i Zajedničko povjerenstvo za ljudska prava, prava djeteta, mlade, useljeništvo, izbjeglice, azil i etiku.  


Tajništvo 
Tajništvo pruža stručne, administrativno-tehničke konzultacije, te konzultacije vezane za financije, informiranje, kao i druge usluge PSBiH. Aktivnosti i zaduženja Tajništva se izvode u okviru sljedećih službi: a) Stručne službe Zastupničkog doma, b) Stručne službe Doma naroda, c) Zajedničke službe. Radom Tajništva upravlja Kolegij Tajništva kojeg čine tajnik Zastupničkog doma, tajnik Doma naroda i tajnik Zajedničke službe. Sve tri službe Tajništva upošljavaju oko 150 djelatnika.

Za više informacija molimo pogledajte:
https://www.parlament.ba/Default.aspx?langTag=hr-HR&pril=bParlament Federacije Bosne i Hercegovine


Parlament Federacije Bosne i Hercegovine (PFBiH) je dvodomno zakonodavno tijelo Federacije Bosne i Hercegovine koje se sastoji od Zastupničkoga doma i Doma naroda.

Opći podaci
Zastupnički dom se sastoji od 98 zastupnika, koje građani biraju na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, dok se Dom naroda sastoji od 58 članova koje biraju njihove kantonalne skupštine. Od 98 članova u Zastupničkome domu, 73 se bira direktno iz izbornih jedinica dok se 25 mjesta dodjeljuje po sistemu kompenzacijskih mandata. Oba doma imaju predsjedatelja i dva dopredsjedatelja, koji dolaze iz različitih konstitutivnih naroda. 

Nadležnosti
Parlament FBiH je zadužen za izbor predsjednika i dva podpredsjednika Federacije BiH; za potvrđivanje Vlade FBiH većinom glasova; za izmjene i dopune Ustava FBiH; provođenje zakona i ostalih akata kojima se provode nadležnosti dodijeljene FBiH; usvajanje proračuna FBiH; davanje odobrenja kantonima za zaključivanje sporazuma sa državama i međunarodnim organizacijama, ako je to odobrila Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine; odobravanje sporazuma sa državama i međunarodnim organizacijama uz prethodnu suglasnost Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine; donošenje proračuna Federacije i provedba zakona kojima se uvode porezi i na drugi način obezbjeđuje neophodno financiranje.


Povjerenstva/odbori
Zastupnički dom ima 26 stalnih povjerenstava i odbora: Ustavno povjerenstvo; Zakonodavno-pravno povjerenstvo; Administracijsko povjerenstvo; Povjerenstvo za europske integracije;     Povjerenstvo za zaštitu ljudskih prava i sloboda; Povjerenstvo za sigurnost; Povjerenstvo za izbor i imenovanje; Povjerenstvo za informiranje; Povjerenstvo za jezična pitanja; Mandatno-imunitetsko povjerenstvo; Povjerenstvo za jednakopravnost spolova; Povjerenstvo za lokalnu samoupravu; Povjerenstvo za pitanja mladih; Etičko povjerenstvo; Odbor za ekonomsku i financijsku politiku; Odbor za energetiku, rudarstvo i industriju; Odbor za promet i komunikacije; Odbor za denacionalizaciju i privatizaciju; Odbor za pravdu i opću upravu; Odbor za povratak izbjeglih i raseljenih osoba; Odbor za obrazovanje, znanost, kulturu i sport; Odbor za braniteljska i invalidska pitanja; Odbor za rad i socijalnu skrb; Odbor za zdravstvo; Odbor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo; Odbor za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku, ekologiju i turizam. 

Dom naroda ima 19 stalnih povjerenstava i odbora: Povjerenstvo za ustavna pitanja, Zakonodavno-pravno povjerenstvo, Administracijsko povjerenstvo, Povjerenstvo za ljudska prava i slobode, Povjerenstvo za sigurnost, Povjerenstvo za izbor i imenovanja, Povjerenstvo za informiranje, Povjerenstvo za jezična pitanja, Povjerenstvo za jednakopravnost spolova, Mandatno-imunitetno povjerenstvo, Odbor za ekonomsku i razvojnu politiku, financije i proračun, Odbor za gospodarstvo, Odbor za prostorno uređenje, ekologiju i stambeno-komunalne poslove, Odbor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Odbor za denacionalizaciju i privatizaciju, Odbor za pravdu, opću upravu i lokalnu samoupravu, Odbor za povratak izbjeglih, prognanih i raseljenih osoba, Odbor za obrazovanje, znanost, kulturu, šport i pitanja mladih, Odbor za braniteljska i invalidska pitanja, rad, zdravstvenu i socijalnu skrb.

Domovi su uspostavili dva zajednička povjerenstva: Zajedničko povjerenstvo za usaglašavanje različito usvojenih tekstova zakona u domovima Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Parlamentarno povjerenstvo odgovorno za reviziju. 

Tajništvo
Svaki dom PFBiH ima svoju službu kojom rukovodi tajnik. Parlament ima ukupno oko 100 zaposlenika u tri službe: Stručnoj službi Doma naroda, Stručnoj službi Zastupničkoga doma i Zajedničkoj službi. Većina osoblja je raspoređena u povjerenstva/odbore.

Za više informacija molimo pogledajte:
http://www.parlamentfbih.gov.ba/ Narodna skupština Republike Srpske


Opći podaci
Narodna skupština Republike Srpske (NSRS) je zakonodavno tijelo Republike Srpske (RS), koje funkcionira kao jednodomno tijelo sa 83 neposredno izabrana zastupnika sa mandatom u trajanju od četiri godine. 

Predsjedatelj i dopredsjedatelji moraju dolaziti iz različitih konstitutivnih naroda. Svaki saziv parlamenta odlučuje o broju dopredsjedateljakoji može biti do 4 dopredsjedatelja.  

Nadležnosti
NSRS odlučuje o promjenama Ustava RS, donosi zakone, druge propise i opće akte, proračun i završne račune, utvrđuje teritorijalnu organizaciju Republike, raspisuje referendum, raspisuje javni zajam i odlučuje o zaduženju Republike, raspisuje izbore zastupnika Narodne skupštine i predsjednika RS, bira, imenuje i razrješava funkcionere, u skladu sa Ustavom i zakonom vrši kontrolu rada Vlade i njenih organa, daje amnestiju i bira delegate iz NSRS u Dom Naroda PSBiH.
 
Odbori/povjerenstva
NSRS ima 20 stalnih odbora, dva povjerenstva i Vijeće nacionalnih manjina. Radna tijela su: Povjerenstvo za izbor i imenovanje, Administrativno povjerenstvo, Odbor za financije i proračun, Zakonodavni odbor, Odbor za politički sustav, pravosuđe i upravu, Odbor za sigurnost, Odbor za zaštitu prava izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, Odbor za predstavke, prijedloge i društveni nadzor, Odbor jednakih mogućnosti, Odbor za zaštitu okoliša, Odbor za ustavna pitanja, Odbor za praćenje stanja u oblasti penziono-invalidskoga osiguranja, Odbor za braniteljsko-invalidsku zaštitu, Odbor za obrazovanje, znanost, kulturu i informiranje, Odbor za pitanja djece, mladih i športa, Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Odbor za zdravstvo, rad i socijalnu politiku, Odbor za europske integracije i regionalnu suradnju, Odbor za reviziju, Odbor za trgovinu i turizam, Odbor za privredu, Odbor za lokalnu samoupravu i Vijeće nacionalnih manjina.

Tajništvo 
Na čelu parlamentarne službe se nalazi generalni tajnik. Ona trenutno broji 80 zaposlenika od kojih skoro polovica obavlja administrativne poslove. 

Za više informacija molimo pogledajte:
http://www.narodnaskupstinars.net/?q=en/national-assembly/about-national-assembly 


Skupština Brčko distrikta


Opći podaci
Skupština Brčko distrikta (SBD) je parlamentarna skupština jedinice lokalne samouprave Brčko distrikta; ima 31 zastupnika – dvoje pripada nacionalnim manjinama – koji se biraju na neposrednim izborima sa mandatom od četiri godine. 

Skupština ima jednog predsjedavatelja i jednog dopredsjedavatelja. Gradonačelnik Brčko distrikta, predsjedavatelj i dopredsjedavatelj SBD ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda. 

Skupština Brčko distrikta se bira na lokalnim izborima. Sljedeći lokalni izbori će se održati 2016. godine.

Nadležnosti
Zbog svoga specifičnog statusa, Brčko distrikt ima široke zakonodavne nadležnosti u poređenju sa entitetima. Skupština usvaja Statut Brčko distrikta i Poslovnik o radu Skupštine, usvaja proračun Distrikta, usvaja zakone Distrikta, usvaja druge odluke i rezolucije, odlučuje o javnim zajmovima i zaduživanjima Distrikta koji su podložni usklađivanju sa pravilima i politikama Centralne banke BiH, bira i razrješava gradonačelnika Distrikta u skladu sa Statutom Distrikta, nadgleda rad Vlade Distrikta i cjelokupne uprave Distrikta posebice u pogledu upravljanja prihodima i rashodima administracije, ocjenjuje rad gradonačelnika, razmatra godišnja izvješća o reviziji koju provodi Ured za reviziju BiH.
Povjerenstva 
U SBD je uspostavljeno 17 stalnih povjerenstava: Zakonodavno povjerenstvo, Povjerenstvo za proračun, Povjerenstvo za zaštitu ljudskih prava, Povjerenstvo za ekonomski razvitak i poljoprivredu, Povjerenstvo za izbor i imenovanje i mandatno-imunitetno povjerenstvo, Povjerenstvo za upravu i financije, Povjerenstvo za javnu sigurnost i nadzor nad radom Policije, Povjerenstvo za rad, zdravstvo i socijalnu skrb, Povjerenstvo za obrazovanje, šport, kulturu i suradnju s vjerskim zajednicama, Povjerenstvo za praćenje rada Vlade, institucija Distrikta i predstavke građana, Povjerenstvo za komunalnu, javnu djelatnost i zaštitu okoliša, Povjerenstvo za praćenje primjene Poslovnika, Povjerenstvo za provođenje Kodeksa ponašanja zastupnika u Skupštini, Povjerenstvo za europske integracije, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova, Povjerenstvo za borbu protiv korupcije, Povjerenstvo za mladež.

Tajništvo 
Na čelu Stručne službe Skupštine se nalazi generalni tajnik. Ona broji 36 zaposlenika, od kojih većina obavlja administrativne poslove.

Za više informacija molimo pogledajte:
http://skupstinabd.ba/hr/index.html 
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine
Parlamentarna skupština
Bosne i Hercegovine
Parlament Federacije Bosne i Hercegovine
Parlament Federacije
Bosne i Hercegovine
Narodna skupština Republike Srpske
Narodna skupština
Republike Srpske
Skupština Brčko distrikta
Skupština Brčko distrikta
Narodna skupština
Mađarske (Országgyűlés)
Narodna skupština Mađarske (Országgyűlés)
Projekat
implementira
Konzorcijum
Narodna skupština Francuske (Assemblée nationale)
Narodna skupština
Francuske (Assemblée nationale)