OPIS PROJEKTA 


Priroda i svrha 

Ovaj twinning projekt predstavlja instrument suradnje između Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodne skupštine Republike Srpske i Skupštine Brčko distrikta kao partnera koji sudjeluju na strani Bosne i Hercegovine i parlamenata država članica EU koje sudjeluju u Projektu s druge strane. 
Projekt, s ukupnim budžetom od 3,5 milijuna eura financira Europska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA 2012), a implementira ga Narodna skupština Mađarske u konzorcijmu sa Narodnom skupštinom Francuske. 
Glavni cilj Twinning projekta je jačati kapacitete i omogućiti da četiri lokalne partnerske parlamentarne institucije unaprijede svoju ulogu u procesu pristupanja Bosne i Hercegovine EU i u realizaciji Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. 

Opseg i struktura 

Twinning projekt sadrži 7 širih tema definiranih kao "komponente”. One uključuju sljedeće oblasti:
1. Jačanje kapaciteta za strateško vođenje pristupnog procesa i dijaloga sa Europskim parlamentom 
2.  Jačanje mehanizama i kapaciteta za usklađivanje zakonodavstva
3. Jačanje mehanizma nadzora nad radom vlade, nadzornih i regulatornih tijela i poboljšanje suradnje sa vladom u procesu pristupanja EU
4. Povećanje učešća civilnog društva i vidljivosti uloge parlamenata u procesu pristupanja EU
5. Razvoj redovite suradnje i koordinacije između Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Narodne skupštine Republike Srpske, Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Skupštine Brčko distrikta u pitanjima vezanim za EU
6. Jačanje kapaciteta članova parlamenta i osoblja 
7. Poboljšanje upravljanja unutarnjim resursima.
Svaka od naprijed navedenih komponenti je podijeljena na nekoliko tematskih oblasti označenih kao "potkomponente”. 

Komponenta  1

Cilj komponente 1 je uspostaviti resurse i mehanizme koji predstavljaju neizbježan preduvjet za uspješan proces integracije s stanovišta parlamenata. Ova komponenta se fokusira na četiri
različita pitanja, kako bi se taj cilj postigao:
     1. jačanje znanja i vještina u administracijama parlamenata u BiH,
     2. na osnovu analize potreba članova parlamenta, uspostavljanje efikasnih administrativnih strukura za upravljanje          poslovima vezanim za integraciju u EU 
     3. uvođenje boljih mehanizama za planiranje aktivnosti koje su povezane s EU, i 
     4. maksimalno povećanje mogućnosti koje leže u suradnji sa Europskim parlamentom u Parlamentarnom odboru za          stabilizaciju i pridruživanje.  


Komponenta 2 

Ova komponenta se fokusira na zakonodavni postupak parlamenata i usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU. Aktivnosti su usmjerene na poboljšanje prakse donošenja zakona što predstavlja preduvjet za razvitak uspješnog procesa usklađivanja zakonodavstva s pravnom stečevinom EU i provedbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. 

Komponenta 3

Aktivnosti usmjerene na jačanje funkcije nadzora u parlamentima na nivou plenarnih sjednica i povjerenstava/odbora kako bi se uspostavili mehanizmi za organizirano i redovito praćenje rada vlade  i neovisnih agencija. S obzirom da nadzorne aktivnosti parlamenta u velikoj mjeri ovise o njegovim istraživačkim kapacitetima, ova komponenta je također usmjerena i na jačanje istraživačkih funkcija parlamenta, kao jednog od ključnih instrumenata potpore u cilju obavljanja učinkovitoga nadzora.

Komponenta 4 

Od vitalnog je značaja za parlamente u BiH ostvariti učinkovitu komunikaciju sa građanima i njihovim organiziranim skupinama predstavnika tj. organizacijama civilnog društva (OCD). Cilj komponente 4 je poboljšati vidljivost parlamenata u cjelini, a posebice u procesu pristupanja EU. Detaljno isplanirana komunikacijska strategija – koja je u koordinaciji s aktivnostima vlade – bi trebala usmjeravati sva nastojanja u pogledu informiranja i izvještavanja o integraciji u EU. U komponenti 4, aktivnosti imaju za cilj pokazati kako se može postići široki legitimitet kod svakodnevnih parlamentarnih aktivnosti, što će u konačnici rezultirati učinkovitijim zakonodavnim procesom, a istovremeno će omogućiti bolju potporu demokratskim strukturama u zemlji. 

Komponenta 5

Cilj komponente 5 je uspostaviti funkcionalan mehanizam suradnje i koordinacije između parlamenata u Bosni i Hercegovini, po svim pitanjima vezanim za EU na četiri razine:
     1. uspostaviti suradnju između predsjedavajućih stalnih povjerenstava/odbora,
     2. dodatno ojačati Forum povjerenstava/odbora za europske integracije,
     3. uspostaviti postupak redovitih konzultacija za parlamentarnu administaciju koja se bavi poslovima vezanim za              EU, i 
     4. uspostaviti forume parlamentarnih povjerenstava/odbora iz različitih politika EU (ključnih oblasti za zadatke                usklađivanja zakonodavstva s propisima EU) sa mehanizmima za redovitu razmjenu informacija i koordiniranje. 
Također se organiziraju seminari o ulogama i dužnostima povjerenstava/odbora za europske integracije, drugih stalnih povjerenstava/odbora i radnih tijela u procesu europskih integracija. 

Komponenta 6 

Jačanje kapaciteta članova parlamenata i osoblja u parlamentima čini fokus napora za poboljšanje općega znanja i konkretnih vještina u cilju boljega obavljanja poslova na svim razinama u radu parlamenta. U sklopu ove komponente parlamenti u Bosni i Hercegovini mogu iskoristiti detaljan program edukacija kako bi se upoznali sa funkcioniranjem struktura, procedura i pravnih sustava Europske unije, uključujući elemente pravne stečevine EU, kao i zahtjeva pred parlamentima u procesu pristupanja Europskoj uniji. Izrada strategija za edukaciju i planova edukacije se također promovira u okviru ove komponente. Komponenta 7 

Ova komponenta se fokusira na strateško planiranje unutarnjih resursa koji bi trebali biti osnov za uspješno upravljanje resursima u svim parlamentima u Bosni i Hercegovini. Moderna politika upravljanja ljudskim resursima bi se također trebala usvojiti i primjenjivati u svim parlamentarnim  administracijama. Nezaobilazni preduvjet za učinkovito obavljanje funkcija nadzora je jačanje autonomije i neovisnosti parlamenatarnog proračuna, kako i učinkovitije procedure za donošenje i upravljanje proračunom.

Rezultati koje komponente projekta trebaju realizirati 

Rezultat 1 – Uloga parlamenata u Bosni i Hercegovini u strateškom vođenju procesom pristupanja EU je poboljšana
Rezultat 2 –  Precizno utvrđene i implementirane procedure za koordiniranje planiranja i praćenja procesa usklađivanja zakonodavstva s pravnom stečevinom.  
Rezultat 3 – Mehanizmi za nadzor nad procesom pristupanja EU su uspostavljeni i koriste se; odgovarajući mehanizmi izvješćivanja vlade i regulatornih tijela su uspostavljeni i primjenjuju se. 
Rezultat 4 – Organizirano sudjelovanje OCD-a u aktivnostima vezanim za EU koje provode parlamenti i povećana vidljivost parlamenata u procesu pristupanja EU 
Rezultat 5 – Razvijena redovita suradnja i koordinacija među parlamentima u Bosni i Hercegovini o pitanjima vezanim za EU 
Rezultat 6 – Ojačan kapacitet članova parlamenta i osoblja u parlamentima za pitanja koja su vezana za EU 
Rezultat 7 – Poboljšano upravljanje parlamentarnim resursima 

Način rada Twinning projekta

Tijekom realizacije Projekta sve potkomponente se realiziraju veoma sličnim redoslijedom i kroz niz stadija. Svaka potkomponenta počinje procjenom stanja, potom slijedi izrada smjernica koje sadrže naznake i opće karakteristike mogućih poboljšanja i predloženih promjena. 
Izrađene smjernice služe kao osnova za razmjenu mišljenja i diskusije sa parlamentima korisnicima Projekta u vidu okruglih stolova koji se održavaju sa predstavnicima – i političkog vodstva i administrativnog osoblja – svake od partnerskih institucija. 
Oslanjajući se na smjernice i mišljenja (komentare i sugestije) četiri parlamenta u Bosni i Hercegovini, eksperti Twinning projekta formulišu zaključke i konkretne prijedloge (preporuke ili priručnik) za jačanje institucionalnih kapaciteta i operativne učinkovitosti partnerskih parlamenata.  
Pored izrade preporuka za unapređenje metoda rada, struktura i procedura, Projekt nudi i  složen program edukacije sa više od 40 seminara i radionica iz tematskih oblasti koje obuhvaća 7 komponenti Projekta. 

Sudionici iz Bosne i Hercegovine

Članovi parlamenta (zastupnici i delegati) i zaposleni u četiri partnerska parlamenta u Bosni i Hercegovini, zajedno s pozvanim vladinim dužnosnicima i predstavnicima nevladinih organizacija. 

Stručnjaci iz zemalja članica EU 

Projekt implementira Narodna skupština Mađarske (kao vodeći partner) u konzorciju s Narodnom skupštinom Francuske (kao mlađim partnerom). Osim njih, francuski Senat, poljski Sejm, portugalski Parlament, Dom lordova (Gornji dom) Ujedinjenog Kraljevstva, hrvatski Sabor, češki Predstavnički dom i latvijski Parlament pružaju institucionalnu potporu realizaciji projekta, dok dodatni eksperti iz Belgije, Danske, Estonije, Litvanije, Europskog parlamenta i IPEX-a, također daju svoj doprinos za osiguranje zastupljenosti širokoga spektra najboljih praksi iz EU, koje mogu doprinijeti iznalaženju napogodnijih struktura i procedura za parlamente u Bosni i Hercegovini. Ukupno više od 100 eksperata iz Mađarske, Francuske i drugih zemalja članica EU realizira više od 150 različitih aktivnosti u okviru 7 komponenti. 

Aktivnosti u smislu prilika za stjecanje znanja u zemljama članicama EU 

Twinning projekt također nudi mogućnosti parlamentima u Bosni i Hercegovini za stjecanje znanja i direktnoga uvida u rad nekoliko parlamenata u zemljama EU kroz organiziranje studijskih posjeta i programa stažiranja, kako za članove parlamenta tako i za osoblje. 

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine
Parlamentarna skupština
Bosne i Hercegovine
Parlament Federacije Bosne i Hercegovine
Parlament Federacije
Bosne i Hercegovine
Narodna skupština Republike Srpske
Narodna skupština
Republike Srpske
Skupština Brčko distrikta
Skupština Brčko distrikta
Narodna skupština
Mađarske (Országgyűlés)
Narodna skupština Mađarske (Országgyűlés)
Projekat
implementira
Konzorcijum
Narodna skupština Francuske (Assemblée nationale)
Narodna skupština
Francuske (Assemblée nationale)