Narodna skupština Mađarske (Országgyűlés)


Narodna skupština Mađarske aktivno sudjeluje u provođenju programa pomoći EU od ulaska Mađarske u Europsku uniju. Iskustva parlamentarne administracije stečena tijekom pretpristupnog procesa i tijekom prvog desetljeća rada u svojstvu nacionalnog parlamenta jedne od država članica EU omogućila su administraciji Országgyűlés da se prijavi za sudjelovanje u EU projektima pomoći za parlamente. Ova posebna međuparlamentarna aktivnost se pokazala kao uspješna obzirom da je Narodna skupština Mađarske i njena parlamentarna administracija jedna od najaktivnijih u pružanju pomoći u ovoj tematici. Országgyűlés je provela ili provodi ukupno 9 EU Twinning projekata i ostalih programa tehničke pomoći bilo kao vodeći ili kao mlađi partner u projektu. Na Zapadnom Balkanu Narodna skupština Mađarske imala je projekte u Albaniji, Hrvatskoj, Kosovu (prema UNSCR 1244/99) i Makedoniji, dok u široj regiji Jugoistočne Europe provodi aktivnosti izgradnje kapaciteta u Bugarskoj, Moldaviji, Rumunjskoj i Turskoj.  

U Twinning programu za parlamente u Bosni i Hercegovini, Országgyűlés je vodeći partner u konzorcijumu koji vrši implementaciju projekta. 

Za više informacija o Országgyűlés, molimo pogledajte:
http://www.parlament.hu 

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine
Parlamentarna skupština
Bosne i Hercegovine
Parlament Federacije Bosne i Hercegovine
Parlament Federacije
Bosne i Hercegovine
Narodna skupština Republike Srpske
Narodna skupština
Republike Srpske
Skupština Brčko distrikta
Skupština Brčko distrikta
Narodna skupština
Mađarske (Országgyűlés)
Narodna skupština Mađarske (Országgyűlés)
Projekat
implementira
Konzorcijum
Narodna skupština Francuske (Assemblée nationale)
Narodna skupština
Francuske (Assemblée nationale)